टिम पुणे
जिल्हा पाणी व स्वछता मिशन कक्ष

जिल्हा परिषद पुणे

मा.श्री.कांतीलाल उमाप
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

 
मा.श्री.राहूल साकोरे
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पाणी व स्वच्छता

.................
 
उज्वला शिर्के (NBA)
सचिन अडसुळ (NRDWP)
माहिती,शिक्षण व संवाद
माहिती,शिक्षण व संवाद


..............रिक्त (NBA)
काळुराम डांगले (NRDWP)
मनुष्यबळ विकास
मनुष्यबळ विकास..................
मेधा येडे (NBA)
रचना दळवी (NBA)
रिक्‍त (NBA)
समाज शास्‍त्रज्ञ
स्‍वच्‍छता तज्ञ
शालेय स्‍व्‍च्‍छता व आरोग्‍य

  

...............
शितल पडसळकर
श्री मृदुल मोहिते
पाणी गुणवत्ता तज्ञ
जिल्हा पाणी निरीक्षक
विकास कुडवे (NBA)
मयुरा शिंगाडे (NRDWP)
मुल्यांकन सल्लागार
मुल्यांकन सल्लागार
..................
रिक्त  (NBA)
सुयोग देशमुख (NRDWP)
लेखाधिकारी
वित्‍त नि संपादणूक सल्‍लागार
 
.............


सुदेश वहाने
श्री.जाधव
कनिष्ठ सहायक
कक्ष अधिकारी..........


रिक्त
रिक्त
डाटा एंट्री ऑपरेटर
शिपाई
आस्थापना
आस्थापना
......